Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Koper: met wie verkoper koopovereenkomsten tot levering van producten sluit of in onderhandeling is over een dergelijke koopovereenkomst.
2. Verkoper: J&M Frisdranken
3. Producten: de door verkoper aan koper verkochte of mogelijk te verkopen zaken.
4. Overeenkomst: elke afspraak (tot (ver)koop van producten) die tussen koper en verkoper tot stand komt alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die afspraak.


TOEPASSELIJKHEID

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en alle overeenkomsten door verkoper aan of aangegaan met koper.
2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden slechts na ondertekening van beide partijen als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden geaccepteerd.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen onderhavige voorwaarden voor het overige blijven gelden. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de strijdige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN PRIJS
1. Alle door verkoper mondelinge en/of schriftelijke gedane offertes, aanbiedingen ter zake van prijzen, opgegeven levertijden, et cetera zijn geheel vrijblijvend en voor verkoper op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door verkoper van de door koper gedane bestelling of door uitvoering van de overeenkomst door verkoper.
2. Op basis van een uitgebrachte offerte bestaat geen enkele verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte tegen een (overeenkomstig) gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Levering van producten geschiedt tegen de overeenkomen prijs. Echter, indien factoren die de kostprijs van de producten mede bepalen (waaronder inkoopprijs, lonen, belastingen, valutakoersen, et cetera) wijzigen, is verkoper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Dit geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
4. De in offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief BTW alsmede exclusief kosten voor levering, tenzij anders aangegeven.

 

OVERMACHT

1.Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal verkoper koper hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen.
2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin verkoper haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van verkoper en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een rechtshandeling of de verkeersopvatting aan verkoper kunnen worden toegerekend.
3. Verkoper kan in geval van overmacht, na mededeling aan koper, de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan veertien dagen vertraging ondervindt, is koper bevoegd de overeenkomst ter zake betreffende levering te ontbinden indien koper kan aantonen dat als gevolg van de vertraging niet van koper kan worden verlangd dat hij de goederen alsnog accepteert.

 

LEVERING

1.Levering van de producten geschiedt af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Indien levering franco-huis plaatsvindt, is verkoper geheel vrij de wijze van transport te bepalen. Vanaf het moment van levering draagt koper het risico voor verlies of schade aan de producten.
2. Kosten van levering komen geheel voor rekening van koper, tenzij anders overeengekomen.
3. Koper dient de producten af te nemen op het moment waarop deze conform de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper dit verzuimt, heeft verkoper vrije keuze tussen:
a. opslag van de producten voor rekening en risico van koper; b. ontbinding van de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van de geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met wettelijke rente.

Overeengekomen leveringstermijnen zullen door verkoper zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch betreffen nimmer een fatale termijn. Overschrijding van leveringstermijnen maakt verkoper niet aansprakelijk en geeft koper niet het recht de overeenkomst op te zeggen en/of te ontbinden.
2. Verkoper is gerechtigd de producten in fasen te leveren en de verschillende fasen afzonderlijk te factureren.
3. Verkoper behoudt zich het recht voor een overeenkomst niet uit te voeren indien koper een voorschot of voorgaande leveringen niet, althans niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van koper ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig leveren.
4. Pallets dienen bij de eerstvolgende levering, doch uiterlijk binnen een maand na levering te worden geretourneerd aan verkoper. Voor pallets die niet c.q. niet tijdig geretourneerd worden, brengt verkoper het op dat moment geldende statiegeld in rekening.

 

BETALING

1.Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden bij vooruitbetaling binnen een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. De betalingstermijn betreft een fatale termijn.
2. Indien volledige betaling niet binnen de betalingstermijn geschiedt, overschrijdt koper een fatale termijn en is koper van rechtswege in verzuim. Alsdan staat het verkoper vrij de overeenkomst te ontbinden en de producten aan een derde te verkopen. Voorgaande onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, bijvoorbeeld tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat de koopprijs van alle geleverde producten alsmede eventuele rente, bijkomende kosten en overige vorderingen uit hoofde van alle overeenkomsten tussen koper en verkoper volledig zijn voldaan.
2. Totdat koper de eigendom van de geleverde producten verkrijgt, is het koper niet toegestaan over de producten te beschikken dan wel de producten te bezwaren, bewerken of te verwerken in andere zaken, tenzij dit in de normale bedrijfsuitoefening van koper geschiedt.
3. Bij niet, althans niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen of in geval van gerechtigde vrees van verkoper dat betaling van een factuur niet, althans niet tijdig zal plaatsvinden, heeft verkoper het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen, onverminderd de overige rechten va n verkoper jegens koper. Koper dient verkoper hiertoe volledige medewerking te verlenen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper hiervan terstond op de hoogte te stellen.

 

GEBREKEN

1.Koper is gehouden de producten te (doen) onderzoeken op het moment van levering. Daarbij dient koper te onderzoeken of de producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteit en kwantiteit.
2. Eventuele direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
3. Eventuele niet direct waarneembare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking c.q. nadat koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken en in ieder geval binnen een maand na levering, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
4. De in voorgaande leden genoemde termijnen betreffen fatale termijnen, waarna koper geen beroep meer kan doen op een gebrek.
5. Gebreken die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven koper geen recht de betaling voor de betreffende, voorafgaande of latere levering te weigeren en/of op te schorten.
6. Gebreken aan een deel van het geleverde geven koper geen recht tot afkeuring van de gehele levering.
7. Het bewijs dat de levering niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door koper te worden geleverd.
8. Producten mogen slechts met goedkeuring van verkoper geretourneerd worden, voor rekening en risico van koper.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1.Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid voor schade (zowel direct als indirect, waaronder gevolgschade) uit, waaronder mede wordt begrepen aansprakelijkheid van verkoper voor schade veroorzaakt door de door verkoper geleverde producten, verrichte diensten of de bij verkoper werkzame werknemers en hulppersonen. Voornoemde geldt met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.
2. Meer specifiek is verkoper niet aansprakelijk indien koper door een derde wordt aangesproken voor schending van een intellectueel eigendomsrecht. Indien verkoper, bijvoorbeeld op grond van een intellectueel eigendomsrecht, wordt gedwongen producten bij koper terug te halen, is verkoper niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
3. Alle aansprakelijkheid van verkoper komt te vervallen indien de schade is ontstaan nadat het geleverde product is bewerkt of verwerkt of anders is gebruikt dan normaal gangbaar c.q. deugdelijk is.
4. De aansprakelijkheid van verkoper is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans gelijk aan het gedeelte va n de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van verkoper is voorts in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat op grond van de door verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aan verkoper wordt uitgekeerd.
5. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Zonder verplicht te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en onverminderd alle overige aan verkoper toekomende rechten jegens koper, zijn alle vorderingen van verkoper op koper direct en geheel opeisbaar en is verkoper bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. koper de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. verkoper op grond van na het sluiten van de overeenkomst ter kennis genomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat koper de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
c. koper weigert voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
d. koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ingeval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement en beslaglegging).

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst tussen partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verkoper.